Integritetspolicy (GPDR)

INTEGRITETSPOLICY (GDPR)
– SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Hälsostudions behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder samt att du alltid kan kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig.

Läs mer om dina rättigheter i denna policy eller besök www.datainspektionen.se för information om personuppgiftsbehandling. Vid frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Integritetspolicyn beskriver hur Hälsostudion behandlar insamlade personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

VD, Caroline Vingren för Hälsostudion 559269-2965, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Hur får Hälsostudion dina personuppgifter?

Hälsostudion tar in personuppgifter som du lämnar vid tecknade av medlemskap, gästträning, personlig träning, vid ifyllande av formulär på hemsida, nyhetsbrevansökan mm.

Vilka uppgifter behandlas?

Hälsostudion behandlar följande personuppgifter som lämnas; namn, telefonnummer, epostadress, personnummer, postadress, bankkontonummer, foto samt uppgifter som i övrigt är nödvändiga för att Hälsostudion ska hantera och administrera åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Hälsostudion uppgifter om dig?

Hälsostudion använder dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

  • Registrera och lagra i Hälsostudions dataregister
  • Hantera och administrera ditt medlemskap, gästträning, Personlig Träning och liknande
  • Bevilja betalningsändringar
  • Föra statistik
  • Använda foton på dig i vårt kundkontrollsystem

I övrigt för att kontakta dig avseende tjänster du avtalat/handlat/visat intresse för hos oss

När har Hälsostudion rätt att behandla dina personuppgifter?

Hälsostudion har rätt att behandla dina personuppgifter när du har lämnat samtycke till det eller om Hälsostudion har rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. När du lämnar samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Hälsostudion lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om Hälsostudion inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Hälsostudion eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land

Hälsostudion överför inte dina personuppgifter till andra länder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hälsostudion sparar personuppgifter så länge du är medlem plus 5 år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort. Personuppgifter via formulär på hemsida, sociala media mm sparar vi maximalt i 180 dagar.

Vad har du för rättigheter?

Registerutdrag
Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Hälsostudion behandlar om dig. Din begäran ska vara undertecknad av Dig samt innehålla uppgift om namn och personnummer så vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse
Är dina uppgifter felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt till radering, begränsning av behandling m.m.
Du har rätt att begära att Hälsostudion raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av eller överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Sådan rätt omfattar inte behandling av personuppgifter på grund av rättslig skyldighet såsom behandling på grund av bokföringslag.

Vart ska du vända dig?
Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickar du till:

Båstad Träning AB
Hallandsvägen 21
269 36 Båstad

Om du begär registerutdrag sänds informationen till din folkbokföringsadress. Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så här skyddas dina personuppgifter

Hälsostudion värnar din integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning samt i övrigt för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Hälsostudion kan vidta ändringar av innehållet i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Hälsostudions webbsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter:

Caroline Vingren VD
caroline@hstudion.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. 2020-10-07

Är du inte medlem ännu?

Läs om de fördelar du får!